Algemeen
De medezeggenschapsraad (MR) is het formele orgaanbetreffende inspraak op school.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, de keuze van een lesmethode en financiële zaken.

De MR wordt eens per jaar gekozen en bestaat uit twee vertegenwoordigers vanuit de ouders en twee vertegenwoordigers vanuit het team (van elke locatie ėėn).Voor de huidige samenstelling: zie de schoolgids.

Op een aantal punten (voornemens tot besluiten) moet het schoolbestuur instemming vragen aan de MR:
■ verandering onderwijskundige doelstellingen;
■ schoolplan, zorgplan, leerplan, toetsreglementen;
■ schoolreglement, gedragsregels;
■ schoolgids;
■ beleid inzake ouderparticipatie;
■ arbobeleid: veiligheid, gezondheid en welzijn;

De MR is ook het formele contactorgaan met het bestuur voor wat betreft de ouders.
Het contact tussen u en uw vertegenwoordigers in de MR is dus belangrijk. U kunt dan ook altijd bij hen terecht. Er wordt circa 5 maal per jaar vergaderd.
Onze MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR); binnen de GMR worden bovenschoolse zaken besproken op SIKO niveau.

De huidige leden zijn:
'tPalet-Centrum:
Annelies van Malkenhorst namens de ouders,
Felice van der Waerden namens het personee

Vertegenwoordigers namens bevoegd gezag:
Kees Harmsen en Crista Sterk


IKC 't Palet 

Gedempte Biersloot 3 d
3131 HJ Vlaardingen


Afd. onderwijs: 010-4342697


Peuterspeelzaal: 010-30 33 741

Elmo:010-30 33 742

Koekimonsters: 010-30 33 743

Ernies: 010-30 33 744  

BSO: 010 30 33 745

Agenda

Juf Roos jarig
Startdatum/tijd:
dinsdag 7 augustus 2018
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe

PartnersScholen:
© 2014 -  IKC  't Palet Locatie Centrum
Gedempte Biersloot 3 d,  3131 HJ, Vlaardingen - Telefoon: (010)4342697 - E-mail: directie.centrum@palet.info