Interne begeleider

IKC 't Palet geeft extra ondersteuning aan leerlingen, die moeilijkheden ondervinden in hun leer- en ontwikkelingsproces. Met deze ondersteuning willen wij er voor zorg dragen dat elke leerling een doorgaande ontwikkeling doormaakt die recht doet aan deze leerling. Dit betekent ook dat de kinderen die zich bovengemiddeld ontwikkelen onze zorg hebben.

Ook willen wij met onze zorg bereiken dat zo min mogelijk leerlingen verwezen worden naar het Speciaal (Basis)Onderwijs. Op het moment dat wij zien dat onze zorg niet toereikend is, kunnen wij contact opnemen met het samenwerkingsverband. Samen met onze schoolbegeleider vanuit het samenwerkingsverband zorgen wij voor passende hulp en als dat nodig mocht zijn, zal de leerling verwezen worden naar een school die beter bij het kind aansluit.

*het samenwerkingsverband: Onderwijs dat past www.onderwijsdatpast.info  

De intern begeleider op IKC ’t Palet zijn Christelle Lacassagne en Marloes Clarijs.
Christelle is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Marloes is aanwezig op dinsdag en donderdag.
 
Wie zijn betrokken bij de zorg van de leerling?

De leerkracht
De belangrijkste taak op onze school is weggelegd voor de leerkracht.
De leerkracht is de spil in de zorg voor uw kind.

De interne begeleider
De interne begeleider (IB-er) heeft als taak om leerkrachten te ondersteunen in het bieden van zorg.
De taken van de interne begeleider zijn:

• Het voorbereiden en leiden van de leerling- en groepsbespreking en/of zorgvergaderingen.
• Het opstellen en bewaken van de jaarlijkse toetskalender.
• Het coördineren van het leerlingvolgsysteem.
• Het ondersteunen (begeleiden) van collega-leerkrachten bij het analyseren van toets- en observatiegegevens en het maken van een handelingsplan.
• Het coachen van leerkrachten n.a.v. de groepsconsultaties.
• Het onderhouden van de orthotheek.
• Het houden van periodiek overleg met de directie wat betreft bevindingen omtrent zorg.
• Het ondersteunen van de directie met het maken van een trendanalyse uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem.
• Zorg dragen voor de archivering van de leerling-dossiers.
• Onderhouden van contacten met externe deskundigen.
• Onderhouden van contacten met ouders.
• Deelnemen in het netwerk interne begeleiding van het samenwerkingsverband.
• Begeleiden van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs in samenwerking met de leerkracht van groep 8.
Ouders
Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Wanneer er sprake is van extra zorg wordt dit altijd met ouders gecommuniceerd. Wij zien ouders als partner als het gaat om de zorg van hun kind. Zowel van leerkrachten als van ouders wordt verwacht, dat zij open communiceren en dat zij zich pro-actief opstellen.
Ook ouders kunnen signaleren en kenbaar maken dat hun kind een probleem heeft.

Schoolmaatschappelijk Werk
De gezinsspecialist vanuit Minters heeft als taak het gedrag en de opvoeding van het kind thuis en op school te begeleiden.
U kunt als ouder een vrijblijvende afspraak maken met Linda Olsthoorn. 

De schoolleiding
De schoolleiding is op de hoogte van de zorg binnen de school en ondersteunt de leerkracht en intern begeleider waar nodig.
De schoolleiding kan aanwezig zijn bij het houden van oudergesprekken.

ondersteuningsprofiel: ondersteuningsprofiel 2014 


IKC 't Palet 

Gedempte Biersloot 3 d
3131 HJ Vlaardingen


Afd. onderwijs: 010-4342697


Peuterspeelzaal: 010-30 33 741

Elmo:010-30 33 742

Koekimonsters: 010-30 33 743

Ernies: 010-30 33 744  

BSO: 010 30 33 745

Agenda

Juf Roos jarig
Startdatum/tijd:
dinsdag 7 augustus 2018
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe

PartnersScholen:
© 2014 -  IKC  't Palet Locatie Centrum
Gedempte Biersloot 3 d,  3131 HJ, Vlaardingen - Telefoon: (010)4342697 - E-mail: directie.centrum@palet.info